Om projektet

Det treåriga projektet Alla vinner är finansierat av Allmänna Arvsfonden och startade 2015. Samarbetspartner är Myndigheten för delaktighet. Målet för projektet är att fler av Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund ska delta i det viktiga standardiseringsarbetet och också att öka kunskaperna bland annat om tillgänglighetskvalitet hos branscherna och standardiseringsverksamheten.

Standarder finns kring varor, tjänster och miljöer och det är standarder som styr såväl upphandling som vilka riktlinjer som gäller kring olika branscher. Myndigheter använder till stor del standarder i sin marknadskontroll av olika branscher. Idag bedrivs standardiseringsarbete  främst av kommersiella aktörer och myndigheter. För att balansera detta har EU tagit initiativ för att få funktionshinders- och konsumentorganisationer att delta i standardiseringen.

Genom att delta i standardiseringsarbetet har Funktionsrätt Sverige (tidigare Handikappförbunden) sett stora möjligheter, men också identifierat problem som kan lösas genom projektet. Det handlar om en expertvärld där standardiseringsgrupperna innehåller många specialiserade företag, myndigheter och konsulter. Arbetsprocessen skiljer sig från funktionshindersrörelsens organisationsstruktur.

Projektet som startade 2015 har som övergripande mål att fler från förbunden deltar i standardiseringen och att kunskaperna inom standardiseringsverksamheten och branscherna ökar om tillgänglighetskvalitet och användning av krav som utvecklas inom standardiseringen, exempelvis i upphandling, utveckling, innovation och ständig förbättring.

Sedan projketstarten har vi arbetat med att identifiera hinder, utveckla nya metoder för delaktighet, utbilda företrädare för personer med funktionsnedsättning och därigenom verka för att standardiseringsverksamhet blir tillgängligare och mer inkluderande.

Genom att utgå från behov hos personer med funktionsnedsättning kan standardiseringsverksamhet också dra lärdomar till nytta för rekrytering och utbildning av andra konsumentföreträdare.