Hur lång tid tar arbetet?

Här utgick samtliga från den bild som visades. Det är en bild tagen från SIS informationsmaterial. Det visar arbetsfaserna med förkortningar och med tidsangivelser som börjar upptill och går nedåt.

Vid intervjun framkom att gruppen ser olika på hur arbetsfaserna presenteras. Det viktiga är att man visar tydlig struktur och arbetets spelregler. För vissa spelade det ingen roll att tiden visades på detta sätt. Några uttryckte att sättet att presentera uppifrån och ned som på bilden var logiskt.

För hälften av gruppen var det ett felaktigt sätt att visa ett skeende. De ville se tiden som en helhet, en tidslinje indelad i olika moment/olika skeenden.

Tiden ska visas som ett flöde, hur faserna interagerar. Ett flöde som är grafiskt är lättare att förstå. Tiden för ett visst arbete är olika men flödet är lika. Det ska beskrivas på olika sätt.

Två beskrev att de ville se tidslinjen som ett kopplingsschema. Någon sa att det ska visas från vänster till höger, som fas 1, fas 2, fas 3 etc. eller beskriva stegen stegvis i rutor, 1, 2, 3, etc.

Tre personer tyckte att arbetsfaserna och tiden ska presenteras som en cirkel där de olika fasernas längd illustreras med olika stora tårtbitar. Någon tyckte att en pil som anger riktning är värdefull. Personen jämförde med en klockas visare.

En ville att tiden och processen ska visas nerifrån och upp.

Det viktigaste är att det framgår att det är samma process.