Genomförande

I Begripsam finns personer i åldrar från 22 till 73 år och med kognitiva nedsättningar och med olika diagnoser.

Av de tjugo som svarat finns elva personer med dyslexi, sex personer inom autismspektrumområdet, fyra personer med utvecklingsstörning, fyra personer med ADHD-H och två med grav språkstörning. Flera personer har två eller flera diagnoser och det är totalt tjugo personer som lämnat sina synpunkter.

Två personer har valt att skicka sina synpunkter skriftligt och resterande har intervjuats via telefon eller vid möten.

Samtliga fick sex frågor och ett bildmaterial där varje bild var tänkt att illustrera ett moment i standardisering och som sedan är tänkt som en utbildningsmodul.

 1. Varför är det bra med standarder?
 2. Hur blir man standardiserare och hur arbetar man i Sverige?
 3. Hur arbetar man som standardiserare i Europa och Internationellt?
 4. Hur lång tid tar arbetet?
 5. Vad är det för slags skrivna dokument som man jobbar med i syfte att skapa en standard?
 6. Hur lämnar man synpunkter på de skrivna dokumenten?

De uppmanades också att utgå ifrån vad de själva skulle vilja lära sig för att kunna vara med i ett standardiseringsarbete.

 • Hur vill du lära dig?
 • Digitala texter?
 • Videofilmer?
 • Material att vara aktiv med?
 • Spelar språket någon roll (svenska eller engelska)?
 • Vill du arbeta i en studiecirkel eller på egen hand?
 • Annat?

Alla upplevde inte bilderna som ett stöd för funderingar. De fastnade ibland i bildens utförande och ansåg att den inte representerade frågetexten som fanns på bilden. För några hade det varit enklare med enbart text.

Svaren har insamlats för varje bild med undantag av bild fyra ”Hur lång tid tar arbetet” och bild fem ”Vad är det för slags skrivna dokument som man jobbar med i syfte att skapa en standard”. De kan ses höra ihop eftersom typen av dokument och arbetsåtgången illustrerar hur lång tid själva standardiseringsprocessen tar samt vilka dokument som är aktuella i de olika faserna. Svaren redovisas dock för varje fråga.