Dags för Alla vinners slutkonferens!

Projektets slutkonferens äger rum i SIS Konferens lokaler den 15 mars.  I konferensen lyfter vi fram resultaten från projektet och diskuterar det framtida engagemanget för standardisering inom Funktionsrätt Sverige. Här är några avgörande framtidsfrågor som kommer att diskuteras:

  • Vilka områden kommer vi att engagera oss i framöver?
  • Vilka hinder finns för att delta i standardiseringsarbetet?
  • Vilka utmaningar ser vi?

Alla Vinner har under tre år arbetat med standardisering för att påverka utvecklingen i riktning mot det universellt utformade och tillgängliga samhället. Projektet avslutas den 31 mars.

Här är hela programmet för slutkonferensen:

Program

13.00 – 13.10 Välkomna! Caroline Åkerhielm, projektledare för Alla vinner

13.10 – 13.20 Projektet,  Caroline Åkerhielm

13.20 – 14.00 Exempel på standardiseringsarbeten:

• Boende med särskilt stöd inom LSS, Caroline Åkerhielm

• Personcentrerad vård, Kristina Söderlund, användarrepresentant från Funktionsrätt Sverige

• Samordningsgruppen för tillgänglighet och Design for all, Alexandra Antoni, SIS

14.00 – 14.05 Paus

14.05 – 14.20 Funktionsrättskonventionen och tillgänglighetsstandarder, Mia Ahlgren, intressepolitisk handläggare på Funktionsrätt Sverige

14.20 – 14.45  Hur ser MFD på sin roll i standardiseringen utifrån den nya funktionshinderpolitiken?, Malin Ekman-Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet

15.15 – 15.50  Paneldiskussion: Hur ser framtiden ut när det gäller organisationernas deltagande i standardiseringen Framgångsfaktorer och hinder.

Lotta Håkansson, Reumatikerförbundet
Mia Ahlgren, Funktionsrätt Sverige
Malin Ekman Aldén, MFD
Hedvig Landahl, Regeringskansliet

Moderator: Lars Ohly

15.50 – 16.00 Avslutning

 

 

 

Vill du bli vår representant?

Funktionsrätt Sverige (tidigare Handikappförbunden) är med i flera olika standardiseringsprojekt för att kunna påverka och sätta standarden för framtidens varor och tjänster. Nu söker vi fler representanter! Det finns lediga platser i arbetsgrupper som jobbar med frågor som tjänster inom LSS, tillgänglighet i byggd miljö och hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.

För att öka intresset och stärka nya deltagare har Funktionsrätt Sveriges projekt Alla vinner! tagit fram en webbutbildning för nya deltagare inom standardisering. Webbutbildningen vänder sig främst till medlemmar i Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund – men även till andra intresserade!

Utbildningen är kostnadsfri och du hittar den via den här länken:

http://utbildning.allavinner.nu/

Är du med i något av Funktionsrätt Sveriges 41 medlemsförbund och intresserad av att representera Funktionsrätt Sverige i arbetet med standardisering?

Kontakta Caroline Åkerhielm, projektledare för projektet Alla vinner:
E-post: caroline.akerhielm@funktionsratt.se

Kartläggning av hinder för deltagande

standardisering_begripsam2En enkät skickades till nio personer som är aktiva inom standardisering. Sju personer svarade. Deltagarna har varit med i allt från ett till tio år.

Deltagarna är överlag mycket positiva till sin roll och tycker att arbetet med standardisering känns som en viktig och engagerad uppgift. Här är de hinder som deltagarna upplevt:

Dåliga kunskaper i engelska försvårade deltagandet.

Hinder som nämndes av de kvinnliga deltagarna var härskarteknik bland män och bristande ledarskap.

Tekniken ställer också till med problem. Det kan vara svårt att hitta i SIS-programmen och dåligt ljud vid deltagande i möten på Web Ex. Långsamma program är ett annat hinder. Det gäller bland annat läshjälpmedel.

Arbetet med standardisering kan ibland upplevas som mycket tidskrävande. Det kan vara svårt att avgöra vilken information som ska prioriteras.

Känslan av att inte kunna bidra med något kan kännas frustrerande.

 

barrier-1292873_640

Alla vinner – När vi är med och sätter standard!

Alla vinner medverkade med ett seminarium vid Funktionsrätt Sveriges öppna kongressdag den 17 maj 2017. I seminariet diskuterades nyttan för funktionsrättsrörelsen att finnas med i standardiseringsarbetets nätverk som påverkar vår vardag.

Många av de saker och tjänster vi möter i vardagen är resultat av upphandlingar och standarder. Ett sätt att stärka förutsättningar för funktionsrätt i samhället är att vara med och sätta standard.

– Det känns frustrerande för oss inom funktionsrättsvärlden att det är så tufft att komma in och påverka i standardiseringsarbetet. Om vi är riktigt aktiva har vi bevis för att vi kan vara med och höja nivån. Men vi måste vara besjälade och kompetenta, säger Ines Uusmann, styrelseledamot i Funktionsrätt Sverige i sitt inledningsanförande.

De senaste åren har funktionsrättsorganisationer gått in i standardisering som bland annat rör IT, LSS och upphandling.

Vid seminariet medverkade Daniel Forslund, Innovationslandstingsråd vid Stockholms läns landsting, Hans von Axelson, utredare på Myndigheten för delaktighet, Ester Hedberg, projektledare i Dyslexiförbundet och Ines Uusmann.

 

 

 

 

Utbildning för användarrepresentanter

standardisering5-576x1024

Just nu tar projektet Alla vinner fram en grundutbildning för användarrepresentanter inom standardisering.

Som utgångspunkt i arbetet med utbildningsmaterialet används en förstudie som bygger på synpunkter inhämtade från projektgruppen Begripsam.

Förstudien är skriven av Anita Hildén, som varit sakkunnig i Begripsamprojektet.

Du kan ta del av hela förstudien i menyn ovan.

Seminarium om den europeiska tillgänglighetslagen

allavinner_seminarium
På bilden talar Ima Placencia Porrero från EU-kommissionen om förslaget till ett europeiskt tillgänglighetsdirektiv.

Den 22 april anordnade projektet Alla vinner seminariet Standarder för ett tillgängligt Europa. 

Seminariet arrangerades i samarbete med Swedish Standards Institute, SIS.

I december 2015 la EU-kommissionen fram ett förslag om en europeisk tillgänglighetslag med gemensamma krav på att vissa produkter och tjänster i EU ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Seminariet den 22 april handlade om vilken roll standarder har för att möta skärpta krav på tillgänglighet i upphandling och det nya direktivförslaget.

Medverkade gjorde bland andra Ima Placencia Porrero från EU-kommissionen, Cecilia Beskow, Standardiseringschef på SIS, Lars Lööw, generaldirektör på Europeiska Socialfonden, Lisa Sennström, Upphandlingsmyndigheten, Mia Ahlgren, Handikappförbunden, Anita Hildén, Begripsam samt Peggy Haase på Tele- och poststyrelsen.

seminarium5
Här talar Peggy Haase från PTS om CE-märkning och marknadskontroll.

 

Nedan hittar du länkar till en dokumentation av dagen samt alla medverkandes presentationer.

Dokumentation av dagen

Ima Placencias presentation

Cecilia Beskows presentation

Lars Lööws presentation

Lisa Sennströms presentation

Mia Ahlgrens presentation

Anita Hildéns presentation

Peggy Haases presentation

Kickoff för projektet

Den 4 september 2015 genomfördes en Kickoff för projektet hos Swedish Standards Institute, SIS, vid Slussen.

Programmet innehöll bland annat programpunkter om varför det är viktigt för medlemsförbunden att delta i standardiseringen. Information om projektet och vad vi vill uppnå. Exempel på lyckade standardiseringsprojekt följdes av diskussioner. Tjugofem personer deltog och det var en blandning av personer från medlemsförbund, andra närstående organisationer och myndigheter. Arvsfondens handläggare deltog också.